Schoolgids & Schoolplan

Schoolgids

Hier kunt u de Schoolgids 2018-2019 downloaden.

Hier kunt u onze schoolgids en schoolplan lezen . De schoolgids geeft praktische en inhoudelijke informatie over het onderwijs op onze school. De inhoud van de schoolgids geeft u een beeld van de gang van zaken bij ons op obs De Drift.

De informatie in deze gids is bestemd voor ouders die op zoek zijn naar een goede basisschool voor hun kind en voor ouders/ belangstellenden die extra informatie willen over de gang van zaken gedurende het schooljaar.

Nieuwe ouders nodigen wij graag uit om een afspraak te maken. Wij kunnen u dan de school laten zien en u kunt zelf even de sfeer proeven bij ons op school. Tijdens deze kennismaking geven wij u graag wat extra informatie over onze school.

Wat staat er in de schoolgids?

Na een korte schets van onze school vindt u in deze schoolgids informatie over:

  • wat leren de kinderen op onze school
  • de zorg voor kinderen
  • wat ouders en school van elkaar mogen verwachten
  • de sfeer op onze school
  • de resultaten en verbeterpunten van onze school

Uitgave schoolgids

Zo spoedig mogelijk in het nieuwe schooljaar wordt de nieuwe schoolgids op onze website geplaatst. Ouders worden hierover geïnformeerd in ons ouderbulletin.

De medezeggenschapsraad heeft samen met het team de inhoud van deze schoolgids bepaald en heeft ingestemd om deze schoolgids uit te geven.

Vragen/ suggesties

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Heeft u vragen over de inhoud of suggesties voor verbetering, dan horen wij dat graag. Om de informatie nog beter te kunnen afstemmen op uw wensen, willen wij graag van u weten wat u van onze schoolgids vindt. U kunt altijd even binnenlopen of uw opmerkingen en suggesties mailen naar: directie.drift@primah.org

Schoolplan

Download hier het schoolplan 2015-2019 van obs De Drift

Als school zijn we continu in ontwikkeling. Daarover zijn wij als team en MR regelmatig in gesprek. Beleidsvoornemens van de school worden weggezet in een schoolplan. Wij maken het schoolplan voor een periode van 4 schooljaren. In het schoolplan geven wij u een beeld van de huidige stand van zaken en kenmerken van de school en worden doelstellingen geformuleerd voor de komende schoolplanperiode.

Het huidige schoolplan voor de periode 2015-2019 is tot stand gekomen in samenwerking met de overige scholen van Stichting PrimAH. Beleidsvoornemens van de Stichting vormen de basis voor ons schoolplan. In overleg met alle scholen zijn keuzes gemaakt voor de ontwikkelingen die we de komende jaren in gang willen zetten.  Naast de beleidsvoornemens vanuit het Strategisch beleidsplan van Stichting PrimAH, vormen ook de uitkomsten vanuit de vierjaarlijkse tevredenheidspeilingen belangrijke input voor ontwikkelkansen.

In het schoolplan is terug te lezen welke doelstellingen wij voor onze school geformuleerd hebben en hoe wij deze graag zouden willen realiseren.