Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders die willen meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, kunnen toetreden tot de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad overlegt met directie en schoolbestuur.

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school.

Onze school heeft ook een medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. Zij zijn de vertegenwoordiging, die adviesrecht of instemmingsrecht heeft. De medezeggenschapsraad (MR) moet minimaal uit 4 leden bestaan. De MR van de Drift wordt vertegenwoordigd door 4 leden.

Twee leden vertegenwoordigen de ouders en twee het team. In de medezeggenschapsraad ontmoeten ouders en leerkrachten de schoolleiding of het schoolbestuur om samen inhoud en vorm te geven aan hun school. In samenspraak wordt schoolbeleid gemaakt. Alle betrokkenen hebben een gemeenschappelijk belang: met elkaar de beste keuzes maken die passen bij onze school. In de MR heeft de directie geen zitting, maar een adviserende stem in de raad. Dat komt omdat het bestuur de directie kan opdragen om zaken namens het bestuur met de MR te bespreken.

Soms is een onderwerp voor meer scholen (de scholen voor het totale openbaar onderwijs in de gemeente) van betekenis. Dan ontmoeten partijen elkaar in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit onze eigen medezeggenschapsraad heeft een vertegenwoordiging van twee personen zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeente Aa en Hunze.
De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Bij instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen – wel dat hij er serieus op moet reageren. Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt. Welk recht wanneer geldt, staat in het artikel ‘Medezeggenschap – meepraten of meebeslissen’.
We willen ons hier beperken tot een paar grote lijnen, welke aangeven wat de taken en bevoegdheden van de MR zijn:

  • de MR kan spreken over alle zaken, welke met de school te maken hebben en kan voorstellen doen aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag mag een voorstel nooit zomaar afwijzen; het moet erop reageren en zijn standpunt geven
  • de MR heeft in sommige gevallen een adviserende stem, in andere gevallen een medebeslissende stem
  • de MR zorgt voor de bevordering van de openheid, de openbaarheid en het overleg op school
  • de MR moet waken tegen discriminatie, in welke vorm dan ook
  • de MR heeft de plicht tot geheimhouding als het om vertrouwelijke zaken gaat
  • de leden van de MR mogen geen nadelen ondervinden van het uitoefenen van hun taak

Waarover neemt de MR beslissingen?

Geldbesteding, gebouwengebruik en nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ICT, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen.

Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen van de raad. Belangstellenden kunnen het reglement ter inzage bij de MR-leden of de directie aanvragen.
De MR is als volgt samengesteld:

Oudergeleding:

mw. Angela Sijbring-Regeer (voorzitter)
mw. Annet Dekker (lid)

Teamgeleding:

mw. Jorien Burggraaf (lid)
mw. Anita van Dijk (secretaris)

Bijeenkomsten MR

De raad vergadert ongeveer eenmaal per 2 maanden op school. De vergaderingen zijn in principe openbaar en beginnen om 19.30 uur. De vergaderdata kunt u terug vinden op de jaarkalender.
Tijdens de jaarvergadering (zakelijke ouderavond) in het najaar, waarbij de ouders zijn uitgenodigd, doet de medezeggenschapsraad verslag van het afgelopen jaar. Tijdens deze vergadering kunt u vragen stellen aan de MR.
Indien u gedurende het jaar vragen (van algemene aard) heeft, dan kunt u deze per email aan de medezeggenschapsraad stellen. Er wordt geprobeerd de vraag binnen 2 weken te beantwoorden, of indien dat niet mogelijk is, ervoor te zorgen dat de vraag dan tijdens de eerstvolgende MR vergadering aan de orde wordt gesteld. Vragen van individuele aard kunt u aan de orde stellen bij de groepsleerkracht van uw kind.

Contact opnemen

Via onderstaand e-mailadres kunt u contact opnemen met de MR:
mr.drift@primah.org

Uw mail zal worden verstuurd naar zowel de voorzitter als de secretaris.