Leden OV

Mogen wij ons aan u voorstellen?

De Oudervereniging (OV) is een groep van 9 enthousiaste ouders van kinderen van De Drift. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het schoolfeest en nog veel meer. Deze vereniging is geen overlegorgaan, maar ondersteunt de school bij activiteiten en organiseert allerlei dingen voor leerlingen en ouders.

Daarnaast heeft de OV een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Wij mogen ook, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR.

De OV is een grote steun voor de leerlingen en de leerkrachten. Uiteraard brengen de diverse activiteiten kosten met zich mee. De OV genereert inkomsten uit de ouderbijdrage, de opbrengst van het verzamelde oud papier en de verkoop van de school-CD. Daarnaast ook uit een aantal jaarlijks terugkerende acties zoals de bazar.

Naast de “feestelijke” activiteiten worden ook door de OV zaken betaald als bijvoorbeeld de huis aan huis verschijnende schoolkrant. Ook betaalt de OV mee aan een door de ouders te organiseren afscheidsfeestje voor de kinderen van groep 8. Het totale financiële overzicht inclusief de begroting voor het volgende schooljaar wordt ieder jaar aan de orde gesteld op de zakelijke ouderavond. Er heeft dan een controle van de financiële administratie plaatsgevonden door een uit twee ouders bestaande kascommissie.

Voorheen was de OV een ouderraad en daarvoor nog oudercommissie. Sinds 1997 kent De Drift een oudervereniging, met eigen statuten en middels een notariële akte vastgesteld. Door de verenigingsvorm moeten ouders formeel toetreden tot de vereniging. Hiervoor wordt de ouders gevraagd een aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen voor het lidmaatschap van de oudervereniging. U bent dan automatisch lid zolang u kinderen bij ons op school heeft. Belangstellenden kunnen het reglement van de oudervereniging, ter inzage bij de directie, aanvragen.

Wij vergaderen meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn voor het gehele schooljaar vastgelegd (zie jaarrooster). Zo kan iedereen hiermee rekening houden. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OV of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? De OV wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten, neem daarom altijd contact op.

Werkgroepen

De OV en het team organiseren vele activiteiten door middel van werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit actieve ouders, die onder leiding van 1 of 2 leden van de OV of teamleden samen een activiteit tot stand brengen. De ouders worden betrokken bij de voorbereidingen, zodat zij actief mee kunnen denken over de invulling c.q. uitvoering van een activiteit. Op deze wijze wordt de betrokkenheid van ouders bij de activiteiten op school vergroot. De ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar aanmelden middels een werkgroepen-formulier die u via de school ontvangt. Mocht u zich niet hebben aangemeld, maar wilt u toch wel graag een handje helpen, geef dit dan even door aan één van de ouderverenigingsleden. Uw hulp is van harte welkom, gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier.

Verkeersveiligheid

Vanuit de OV is een werkgroep Verkeersveiligheid ontstaan. Deze werkgroep heeft in kaart gebracht hoe de stand van zaken is wat betreft verkeersveiligheid rond onze school. De werkgroep bekijkt, met behulp van 3VO en de gemeente Aa en Hunze, hoe problemen rondom de school kunnen worden opgelost. De werkgroep bestaat uit mw. Annita Kwant, mw. Jolanda Hingstman, mw. Jeanette Scheiberlich en mw. Geja Moonen. De werkgroep heeft met het team van De Drift ervoor gezorgd dat de school sinds augustus 2008 in het bezit is van het Drents Verkeersveiligheidlabel en bij controle door Veilig Verkeer Nederland in 2015, opnieuw voor 3 jaar het label heeft ontvangen, waardoor wederom de kwaliteit gewaarborgd is. Het Verkeersveiligheidlabel is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Met het Label laat de school zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Ook voor ouders een geruststellende gedachte. Tevens is de werkgroep aangemeld bij de groep verkeersouders van de gemeente Aa en Hunze. Zij behartigen de gezamenlijke belangen, geven informatie over projecten, er wordt van elkaars ervaringen geleerd en ze houden verkeersveiligheid op de agenda.

Het bestuur

De oudervereniging bestaat uit 9 leden. Het bestuur van de oudervereniging is als volgt samengesteld:

  • Yvonne Vos (voorzitter)
  • Marieke Schamper (secretaris) 
  • Annita Kwant (penningmeester)
  • Freja Haandrikman (lid)
  • Jan-Peter Hofsteenge (lid)
  • Derkjan Schepers (lid)
  • Coen Rijkaart (lid)
  • Jeanet Santes (lid)
  • Albert-Jan Zinger (lid)

Huishoudelijk Regelement Oudervereniging